Realize your constitutional right

Phone

0212 241 71 66

 • Yargılama ve Takip İşlemleri
 • · Hukuki Danışmanlık
 • · Ticaret & Şirketler Hukuku

Ticari şirketlere, düzenli danışmanlık hizmeti verilmesi ve doğabilecek ihtilafların çözümlenmesi.

Sözleşmeler Hukuku

Enerji Hukuku

Şirketler Hukuku, Birleşmeler ve Devralmalar

Rekabet Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

 • · İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve İşveren Uyuşmazlıkları

İş Sözleşmeleri

İşyeri Güvenliği ve Sağlığı

Tazminat & Haklar

 • · Ceza & Ceza İnfaz Hukuku
 • · Aile Hukuku

Boşanma ve Nafaka Davaları

Evlat Edinme ve Velayet Davaları

Vesayet ve Soy bağı Davaları

 • · Miras Hukuku

Tereke davaları,

Miras taksim sözleşmeleri ve taksimin feshi,

Devir ve intikal işlemleri,

Tasarrufun iptali ve tenkis davaları

 • · Gayrimenkul Hukuku

Men-i müdahale ve ecrimisil davaları

Tapu iptal ve tescil davaları

İzale-i suyu davaları

Kira Hukuku

Finansal Kiralama Sözleşmeleri

Durum Tespit Çalışmaları

İpotek Tesis, Denetim ve Koordinasyon Çalışmaları

 • · Sigorta Hukuku

Rücu davaları

Alacak ve tazminat davaları

 • · Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka hakkına ilişkin hukuk ve ceza davaları

Patent haklarına ilişkin işlemler

Telif hakları

Haksız rekabet davaları

Lisans sözleşmeleri hazırlanması

 • · İcra & İflas Hukuku

Fatura, cari hesap ve kambiyo hukukundan kaynaklanan alacakların tahsili amacıyla yetkili mercilerde takip yürütülmesi

Alacaklı, borçlu ve 3.kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemesinde ve genel yetkili mahkemelerde görülen itirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit, istirdat ve istihkak davaları.

İflasın ertelenmesi ve konkordato davaları.

 • · İdare Hukuku

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

İptal Davaları

İdare Aleyhine Açılacak Tazminat Davaları

 • Vergi Hukuku

Vergi Uyuşmazlık ve Davaları